P. 1
Kontabiliteti Dhe Analiza re

Kontabiliteti Dhe Analiza re

|Views: 305|Likes:
Published by Florian Azizaj

More info:

Published by: Florian Azizaj on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE

Kujt i drejtohet ky libër? Meqenëse tekstet ekzistuese të kontabilitetit, në shqip, janë shkruar kryesisht për studentët degëve “Financë“ dhe supozojnë një formim paraprak në shkencat bazë ekonomike, e gjykuam me vlerë të shkruanim këtë tekst praktik në shërbim të administratorëve të bizneseve, pa qenë nevoja e ndonjë bagazhi paraprak në shkencat ekonomike, prandaj ne e kemi emërtuar “Kontabiliteti dhe analiza financiare për jospecialistët“. Krahas administratorëve, libri synon t’u vijë në ndihmë edhe llogaritarëve, magazinierëve,arkëtarëve etj. Niveli i tij është tepër elementar për financierët.Teksti pasqyron përvojën e grumbulluar, që nga viti 1991, gjatë hartimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm të programit kompjuterik “Alpha“ nga Instituti i Modelimeve në Biznes.Në fakt, programi “Alpha“ synon, jo thjesht t’u lehtësojë punën financierëve të ndërmarrjeve duke automatizuar veprimet, por thelbësisht t’u japë administratorëve të bizneseve informacione të rëndësishme për zhvillimin e biznesit të tyre. Për këtë arsye,ky libër, krahas teknikave kontabël, trajton dhe elemente bazë të analizës

financiare praktike.Programi “Alpha“ sot përdoret nga mbi katër mijë ndërmarrje, kryesisht në Shqipëri por edhe jashtë saj si në: Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi. Shfrytëzimi optimal i programit“Alpha“ ndihmohet nga njohuritë e shtjelluara në këtë libër. Çfarë njohuri paraprake nevojiten për ta kuptuar? Njohuritë e dhëna në shkollën e mesme të përgjithshme janë të mjaftueshme për të kuptuar konceptet dhe metodat e paraqitura.
PËRMBAJTJA PJESA E PARË: NJOHURI TË PARA TË KONTABILITETITI. NJOHURI TË PARA TË KONTABILITETIT .......................14 1. HYRJE .................................................................................. 14 2.NDËRMARRJA DHE TRANSAKSIONET E SAJ ...............................15 i. Koncepti i transaksionit: ...........................................................1 6 3. NORMALIZIMI I PROCEDURAVE KONTABËL ....................................17 4. KONCEPTE BAZË .................................................................... 18 i. Koncepti i Aktivit dhe Pasivit ....................................................18 ii.Koncepti i Llogarisë .................................................................19 iii.Koncepti i Debitit dhe Kreditit ..............................................20 iv.Llogari të Likuiditetit ..............................................................22. v.Regjistrimi me Parti Dyfishe ...................................................23

5. SHEMBULL ZBATIMI .................................................................. 24 6.PARIMET E REGJISTRIMIT TË TRANSAKSIONEVE ................................ 29 II. ORGANIZIMI I PLANIT KONTABËL TË PËRGJITHSHËM 32 1. HYRJE .................................................................................. 32 2.ORGANIZIMI I PLANIT TË LLOGARIVE ..........................33 i. Klasat Kryesore të PKP ..........................................................33 ii.Shembull për llogarinë “Banka” ...........................................33 3. LLOGARITË E BILANCIT ............................................................. 34 i. Klasa 1: Kapitali, rezervat...................................................34 ii.Klasa 2: Llogaritë e Aktiveve Afatgjata ..............................34 iii.Klasa 3: Inventarët ..............................................................35 iv.Klasa 4: Llogaritë me të tretët .............................................36 v.Klasa 5: Mjete monetare dhe të ngjashme.............................37 vi. Pozicioni i llogarive në Bilanc ..............................................37 4. LLOGARITË E SHPENZIMEVE ....................................................... 39 i. Shpërndarja e Shpenzimeve ...................................................39 5. LLOGARITË E TË ARDHURAVE ..................................................... 41 ii.Klasifikimi i të ardhurave ........................................................41 iii.Përcaktimi i Rezultatit ............................................................42 6. ORGANIZIMI I SISTEMIT KONTABËL...........................................43

.............................Pasqyra e të Ardhurave e Shpenzimeve (PASH) ..68 iii......... 2 ............43 ii..........i........................ Dokumentet .......... 56 i.............................................................. 67 i.......................................... VEPRIMET QË LIDHEN ME SHITJEN ......... TRAJTIMI KONTABËL I DISA VEPRIMEVE .................................................................................... Cikli i dokumenteve të Blerjes ............ ii...........52 8...Zgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 1) ..Vlerësimi i elementeve të Faturës .............................. Shtrimi i problemit...........................................................57 iiiZgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 2) ................................50 i..67................................Ditari i Kontabilitetit .........................70 3............................56 ii....................Libri i Madh . NGA VARET TRAJTIMI KONTABËL ......................................... .................59 III.......64 1.....................................................50 ii...... USHTRIM ZBATIMI NR........ 78 ........................................................................64 2VEPRIMET QË LIDHEN ME BLERJEN .................................................................... PASQYRAT FINANCIARE KRYESORE .... Bilanci ..43 iii....................69 iv....................45 Bilanci Vërtetues ............ ........................Kontabilizimi i Veprimeve të Blerjes .......48 7.......................................Fatura: Baza për regjistrimin e Blerjes ...........

............ iv........................116 ............... Mënyrat e trajtimit ..................Xhirimet e Brendshme ....................................................................................Kontabilizimi i Daljeve nga Inventari ................................................85 ii.......Veprimet me Bankë .............95 5..............................i...................Dokumentet e Magazinës ...........Veprime të tjera me inventarin ............................. VEPRIMET ME LISTËPAGESAT ...........................99 iii...........................................................114 i................Kontabilizimi i Veprimeve të Shitjes ...........Dokumentet e prodhimit ............Kontabilizimi i prodhimit ...........................110 7..........107 i...89...........................108 iii......... VEPRIMET E ARKËTIMIT DHE TË PAGESËS . VEPRIMET ME PRODHIMIN ..............107 ii..........................Vlerësimi i Kostos së Inventarit ...........................................................................................................104 6.............................................................................Kontabilizimi i Hyrjeve në Inventar .......... VEPRIMET ME INVENTARIN ...........96 ii..................................................................................................................114 ii.......102. iv.........86 iii............................. Listëpagesa e Punonjësve (LP) ............... Dokumentet e Bankës dhe të Arkës ........................78 4..... 96 i.............................................................. Cikli i dokumenteve të Shitjes .......................91 v.... Inventari dhe Metodat e Regjistrimit .......78 ii...............94 vi................................ 85 .......Veprimet me Arkën ................Kontabilizimi i Listëpagesës ................

.130 10..............................147.......145 i.........Shpenzimet për Amortizimin ..........................Teprica Bruto (TB) ..............................................119 ii.........................146........................ vii....................................120 iii.....................................................145 ii..Rezultati i Ushtrimit (FU) ...............................................144 1............ ANALIZA E LLOGARISË SË REZULTATIT ... v..................................136 ii....Zgjidhje Ushtrim Amortizimi ... Marzhi Tregtar (MT) ............136 i...122 iv........................136 PJESA E DYTË: ANALIZA E LLOGARISË SË REZULTATIT I.....................147 ......DALJA E AKTIVEVE AFATGJATA .......................................................................... USHTRIM AMORTIZIMI ..146 iv...129 ii................................... Parimet e Regjistrimit të Daljeve të AA .......................Përcaktimi i Shpenzimit të Amortizimit Vjetor ......................................................... ZHVLERËSIMET (AMORTIZIMET DHE PROVIZIONET) ................................... Paraqitja e Ushtrimit të Amortizimit .......................................Rezultati i Shfrytëzimit (FSh) ...................125.....125 9........................Regjistrimi në Ditar ......147.......Trajtimi Kontabël i Provizioneve............. vi...................................Prodhimi i Ushtrimit (PU) .............145 ii..........8..... TREGUESIT E NDËRMJETËM TË MENAXHIMIT (TNM) ..Vlera e Shtuar (VS) ..Çjanë zhvlerësimet ? ..............................................Trajtimi Kontabël i Amortizimeve .. i........................ v.............................129 i..................... ............................................Rezultati Përpara Tatimit (FpT) ...............

....................................................................... Perkufizimi i Tepricës Bruto ... iii....................154.............156..........152 4................................ Koncepti i Rentabilitetit ........Interpretimi Ekonomik ....................166 ..................2....................................161 II..................... KONCEPTI I VLERËS SË SHTUAR (VS) ....... ii.......................................................................................................... Llogaritja e Vlerës së Shtuar ................152 i.................................. ii...................................................... ii...... ii.........150...Analiza e Marzhit Tregtar .......................................................................Marzhi Tregtar (MT) .............................................. FITIMI I SHFRYTËZIMIT (FSH) ... Ndarja e Vlerës së Shtuar ............ PRODUKTI I NDËRMARRJES ............158 7...............................161 i..................................................149..................155..156 6........ Prodhimi i Ushtrimit (PU) ..........Përcaktimi i FSh ......................... Zbërthimi i Llogarisë së Rezultatit .....................156 i...150 3.............................................................................155 5............................................... FITIMI I USHTRIMIT (FU) .................................................. Koncepti i FSh ...... ANALIZA E BILANCIT .............................154 i...........158 i.......... TEPRICA BRUTO E SHFRYTËZIMIT (TB) ................. MATJA E RENTABILITETIT (KTHIMIT) ..............Teprica Bruto (TB) ........................152............149 i.........

.167 i................................................... LEXIMI I THJESHTË I BILANCIT ....174...... ii.............................178 4......172 3...........................................................Përcaktimi i Nevojës për Fonde Zhvillimi ................................................179........180............Krahasimi Aktiv / Pasiv ............Aktivi i Bilancit ..................................174 i. iii............. iiFinancimet afatshkurtra ............................................... ii...............182 i.. iii......................................... ii......... BILANCI FUNKSIONAL ...........................169.....................Aktivi i Bilancit Funksional ............................................................... NEVOJAT PËR FINANCIME ... Pasivi i Bilancit Funksional ................ iii...........................................Paraqitja e Bilancit Funksional ......................Përcaktimi i Fondit të Zhvillimit ............170 2...................... iii......181 5.............. Pasivi i Bilancit ......182..........175..............................184 ...........................Interpretimi Ekonomik ....Financimet e menjëhershme: ............171.................... Koncepti i Nevojës për Fond Zhvillimi ................. FONDI I ZHVILLIMIT ................ ii.........16 7..182 iii.......................................................................1.....................................179 i..................................171 i............................................................................ NEVOJA PËR FONDIN E ZHVILLIMIT................ Koncepti i Fondit të Zhvillimit ....................Interpretimi Ekonomik ................................................................. Financimet afatgjata ................171..................

...........................203..................................................................................................... ii................. iii................ REDUKTIMI I NEVOJAVE PËR FOND ZHVILLIMI ...185.. FLUKSI I PARASË ....190 III.185 i..........................................................6....................................198 i.....194.............201....... MJETET MONETARE ...198...........194 i................... Koncepti i Investimit ............... Reduktimi i Inventarëve .......... MËNYRAT E FINANCIMIT TË NDËRMARRJES ..........186........199 3............. ii.......................196 2.....194 1.... Koncepti i Mjeteve Monetare .................... iii............ ii........................................208 ...................... ii..............Paraqitja e Fluksit të Parasë ....206 4.... Financimi i Investimeve .................. FINANCIMI I CIKLIT TË SHFRYTËZIMIT ................Disa tregues interesantë që lidhen me CF .......................................... iii.........................186 7....................188....... Koncepti i “Fluksit të parasë” (Cash Flow) .Negocimi i Afateve të Pagesave me Furnitorët ....... FINANCIMI I INVESTIMEVE ................... BLERJA E AKTIVEVE AFATGJATA ...........................................................188....................................................................................Përcaktuesit e Investimeve .....Interpretimi Ekonomik .............Marrja Hua ......................................................................188 i..............201 i..Përcaktimi i Mjeteve Monetare të Ndërmarrjes . ii.Negocimi i Afateve të Pagesave me Klientët ............................

.............Metoda të Tjera të Financimit të Shfrytëzimit ..................i....211 ii.............216 LITERATURA ............212 PJESA E TRETË: FJALOR I TERMAVE KRYESORE FJALOR .......................Jepen konceptet bazë të kontabilitetit dhe parimet e regjistrimit kontabël të ilustuara me shembuj zbatimi........... Njohuritëparatëkontabiliteti K A P I T U L L I I I NJOHURI TË PARATË KONTABILITETIT 1 Hyrje .......... ..........208............................211 i............................... ii............. Konvertimi i Elementeve të Aktivit Qarkullues ............. ..........15 3 Normalizimi i ProceduraveKontabël 17 4 KonceptetBazë ..................228 P J E S A E P A R Ë N J O H U R I P Ë R K O N T A B I L I T E T I N E P Ë R G J I T H S H Ë M Në këtë kapitull tregohet psenevojitet kontabiliteti.............Disa koeficientë ndihmës për marrjen e vendimeve ..................................Perparesite e te metat e financimeve të ndryshme .......Disa koe iii........... PËRMBLEDHJE .............................14 2 Ndërmarrja dhetransaksionet e saj ..209 5.......................18 5 .. cilat veprimetë ndërmarrjes pasqyron dhepërse duhen unifikuar regullat e rregjistrimit të këtyre veprimeve......................................................................................

Dokumenti kontabël që paraqet rezultatin endërmarrjes quhet Llogaria e Rezultatit 1 . NJOHURI TË PARA TË KONTABILITETIT 1.Për të marrë vendimet e duhura. NDËRMARRJA DHE TRANSAKSIONET E SAJ . Llogaria e Rezultatit dhe disa pasqyra të tjera përbëjnë ato që quhen“Llogaritë Vjetore” të ndërmarrjes. shërbimit etj. duke u nisur nga aftësia e saj për të sjellë fitim. ndërmarrja ka nevojë për një sistem informacioni që quhet Kontabilitet i cili së pari përshkruan.). domethënë gjendjen e kësaj pasurie dhe detyrimet në një moment të dhënë. vlerëson dhe paraqet pasurine e ndërmarrjes. Në fjalorin e përditshëm të gjitha këto pasqyra njihenshkurt si “Bilanci”. së dyti. Dokumenti kontabël që përmbledh të dhënat për pasurinë e një ndërmarrjeje quhet Bilanc. i bën të mundur ndërmarrjes vlerësimin e efikasitetit të punës së saj(prodhimit. 2. HYRJE Ndërmarrja ka si synim të prodhojë produkte ose shërbime për të kënaqur nevoja të shoqërisë. ndërtimit. dmth për të dhënë rezultat pozitiv.ShembullZbatimi 24 6 Parimet e Regjistrimittë Transaksioneve 29 K a p i t u l l i I I.Më poshtë do të gjeni parimet themelore të kontabilitetit të përgjithshëm që do t’ju ndihmojnë për të analizuar më mirë pasqyrat bazë kontabël që janë: bilanci i ndërmarrjes dhe llogaria e rezultatit. Shënim: Bilanci.

që ndryshon vlerën e një variabli ekonomik. produktet e aktivitetit tëndërmarrjes.Veprimet apo marrëdhëniet e ndërsjella. Ndërmarrja është pra e lidhur me aktorë të tjerë ekonomikë (furnitorë. Pra. Koncepti i transaksionit: Transaksioni është një marrëdhënie. mallrat(për ndërmarrjet tregtare).Dallojmë:. të cilët në raport me pronarët(ortakët/aksionerët) ndahen në:o shpenzime: kur transaksioni përfaqëson një konsum . Nga kjo lind nevoja e mbajtjes së gjurmëve të këtyre veprimeve ekonomike që ajo kryen me partnerët e saj. Në lidhje me ndikimin në rezultat transaksionet mund të jenë: . Shembuj transaksionesh:Produktet: që në kuptimin e gjerë të fjalës janë: prodhimet (për ndërmarrjet prodhuese). ndërmarrja ka nevojë të blejë mallra. kryerje e një shërbimi apo prodhim produkti).Ndërmarrja merr kredi nga banka. në një periudhë të caktuar kohe.Blen ndërmarrja mall nga furnitori. që i nevojiten asaj dhe të shesë produktet e saj. që lidhin ndërmarrjen me partnerët e saj ekonomikë. lëndë të paraa shërbime.transaksione të rezultatit që ndikojnë në rezultat.Transaksion quhet edhe “Fluks”. Ndërmarrja u paguan rrogat punonjësve. një veprim apo lëvizje.Gjatë veprimtarisë së përditshme.). “Ngjarje kontabël” ose “Veprim ekonomik”.-transaksionet financiare që paraqesin kreditë dhe borxhet e ndërmarrjes.sh:livrim malli. i.transaksionet monetare që shprehin lëvizjet e parave. punonjës etj.transaksionet fizike (reale) që shprehin lëvizjet e të mirave dhe shërbimeve (p. blerës. në përgjigje të transaksioneve fizike (psh pagesat për blerje e arkëtimet për shitje). shërbimet (për ndërrmarrjet e shërbimit) etj. . me të cilët kryen veprime të ndërsjella. në gjuhën e kontabilitetit quhen transaksione.

është inevojshëm standardizimi i metodave kontabël dhe jo secili të ndërtojë terminologjinëdhe metodat e veta. NORMALIZIMI I PROCEDURAVE KONTABËL Për të thjeshtuar hartimin. informacione në shërbim të marrjes së vendimeve për drejtimin e ndërmarrjes. transaksionet janë të dy tipeve: . o të ardhura: kur transaksioni përfaqëson një shtim të pasurisë (të ardhura).transaksione të jashtme : kur transaksioni përfaqëson një marrëdhënie midis ndërmarrjes dhe njërit prej partnerëve të jashtëm.transaksione të brendshme : kur transaksioni përfaqëson një marrëdhënie midis dy pjesëve të ndërmarrjes. Vini Re! Shpenzimet dhe Të ardhurat. që nëkëtë këndvështrim është një detyrim që ndërmarrja i ka pronarëve. pa praninë e faktorëve jashtë ndërmarrjes.Me këtë terminologji. .Plani i përgjithshëm kontabël e lejon këtë . që nëkëtë këndvështrim është një borxh që i kanë ndërmarrjes pronarët. pas përpunimeve të duhura. leximin dhe analizën e dokumenteve kontabël.transaksione të bilancit që janë transaksionet që nuk ndikojnë në rezultat.Kontabiliteti duhet të kapë. 3. . do të ishte e pamundur të vlerësohej gjendja endërmarrjes dhe të krahasohej ajo me një tjetër. Në lidhje me ndërmarrjen. Në qoftë se gjithsecili do të mbante kontabilitetin sipas “mënyrëssë vet”. nuk janë gjë tjetër veçse Borxhet dhe Kreditë e pronarëve ndaj ndërmarrjes prandaj ato trajtohen si transaksionet financiare dhe përfshihen në to. roli kryesor i kontabilitetit të përgjithshëm është të regjistrojë bashkësinë e transaksioneve që prekin ndërmarrjen. klasifikojë dhe regjistrojë transaksionet që prekin ndërmarrjen për të furnizuar.të pasurisë (shpenzim). më saktë pasurinë e ndërmarrjes. pa ju përmbajtur disa rregullave.

). 4. pra ndërmarrja përfiton një borxhafatshkurtër nga furnitori. Kontabiliteti e klasifikon . që quhet aktivi bilancit.Regjistrimi i transaksioneve që modifikojnë pasurinëe ndërmarrjes dhe përpunimi I këtij informacioni është objekt i sistemit kontabël të ndërmarrjes.asaj mund t’i lihet një afat pagese nga furnitori. vendime.standardizim duke propozuar një klasifikim të transaksioneve të ndryshme që duhet të regjistrohen nga shërbimi kontabël indërmarrjes. globalizimi i ekonomisë bën që shtetet të tentojnë drejt standardizimeve ndërkombëtare. Në këtë rrugë është duke ecur edhe legjislacioni në Shqipëri . mjetet ndihmëse për veprimtarinë apo depozitat në bankë apo arkë. Koncepti i Aktivit dhe Pasivit Bilanci pasqyron nga njëra anë burimet financiare. si përshembull: lëndët e para. KONCEPTE BAZË Ndërmarrja. në veprimtarinë e saj. që quhet Pasiv i bilancit. regjistrohen përdorimet e këtyre burimeve. që përdor ndërmarrja në veprimtarinëe saj (kapitali i sjellë nga pronarët/aksionerët e ndërmarrjes.. të cilatzhvillohen në bazë të përparimeve në shkencat financiare.Krahas burimeve dhe përdorimeve të mirëfillta. huatë e mara nga bankatetj.Nga ana e majtë e bilancit. për të dhënë informacion sa më të saktë. pra ato që ndërmarrja ka bërë me burimet (pasuria e ndërmarrjes).Standardizimi i praktikave kontabël bëhet me ligje. Burimet e ndërmarrjes regjistrohen në anën e djathtë të bilancit. kryen çdo ditë veprime që prekin pasurinë e saj. ndërmarrja nuk është e detyruar të paguajë në çast.Krahas rregullave nacionale. makineritë. i. ka dhe kategori specifike. udhëzime etj. Paraqitja e gjendjes pasurore të ndërmarrjes quhet bilanc.si: Gjatë një veprimi blerjeje.

Borxhe ndaj furnitorëve etj. brenda afatit të pagesës.mallra etj.Në anën e pasivit vendosen burimet që janë: qoftë të brendshme (kapitalet). qoftë nga jashtë (huatë). Pasuritë dhe borxhet janë të natyrave të ndryshme. Mbi këtë bazë. Koncepti i Llogarisë 6 Bilanci është një dokument kontabël që pasqyron tërësinë e pasurive dhe të detyrimeve(borxheve) të ndërmarrjes. kurndërmarrja bën realisht pagesën që i detyrohet furnitorit. Kjo kredi afatshkurtër konsiderohet si “e shlyer”. kredia për klientin konsiderohet si përdorim(aktiv) për ndërmarrjen . bilanci paraqitet si vijon 5 : Përdorimet (Aktivi)Burimet (Pasivi) Investime në aktive fikse 5 Burime të brendshme: Kapital i sjellë nga aksionerët . . materiale.Investim në lëndë të para. Zbulime bankareDepozitim në bankë ose në arkë ii. Si përfundim.këtë borxh si kredi afatshkurtërdhe e regjistron si burim. Burime të jashtme afatgjata: Hua afatgjata Kredi për klientët etj. kur ndërmarrja i akordon një afat pagese klientit të vet.Ndaj kjo kredia e furnitorit konsiderohet si burim (pasiv) për ndërmarrjen.kontabiliteti e konsideron këtë si një kredi afatshkurtër që ndërmarrja i jep atij.Kjo hua do t’i “shlyhet” ndërmarrjes kur klienti të paguajë shumën e duhur brenda afatit të pagesës. Me arsyetim të ngjashëm.

Përdorimet(Aktivi)Burimet(Pasivi)Investime në aktive fikse 5Burime të brendshme: Kapital i sjellë nga aksionerët Investim në lëndë të para.5Aktive fikse: Pasuri e paluajtshme 6Zbulim: Kur Banka i bën lehtësi klientit të vet që ka llogari bankare rrjedhëse. për të përshkruar në detaje elementet e pasivit dhetë aktivit të bilancit të ndërmarrjes.).Nga ana e aktivit kemi gjithashtu një bashkësi elementesh me karakteristika të ndryshme nga njëri-tjetri. kemi për shembull: asete fikse.pagesa për blerje të lëndëve të . Këto ndarje quhen llogari . Burime të jashtme afatgjata: Hua afatgjata Kredi për klientët etj. llogaria “arka”. sipas së cilës klienti mund të jetë debitor për një shumë të caktuar. aq sa është e nevojshme. stoqe lëndësh të para apo kartëmonedha në sirtarët e arkës së ndërmarrjes. që kanë kërkuar shpenzime të larta(truall.) dhe zbrazet nga shpenzimet (pagesa e rrogave.mallra etj.. të ndara në grupe që përbëhen nga elemente me karakteristika të njëjta (asetetfikse. Koncepti i Debitit dhe Kreditit Gjendja e llogarive ndryshon nga lëvizjet (hyrjet e daljet).. Çdo elementi të pasurisë së ndërmarrjes i shoqërohet një llogari (për shembull: llogaria “troje”.) iii. që pasqyrojnë veprimet e kryera nga ndërmarrja. Aktivi dhe pasivi i bilancit janë.Një nga parimet e kontabilitetit është të përpiqet të japë një pamje sa më besnike të ndërmarrjes.Borxhe ndaj furnitorëve etj. gjatë një periudhe të caktuar. borxhet afatgjata).të cilat mund të jenë afatshkurtra apo afatgjata. godina industriale etj. kështu. llogaria “hua” etj. secili grup ndahet në nëngrupe dhe kjo ndarje vazhdohet. Për shembull.Për të dhënë një pasqyrë më të qartë. llogaria “banka” ushqehet nga hyrjet e ndryshme të paraveqë vijnë në ndërmarrje (nga shitjet.. materiale.

entitete apo persona të tjerë..). .Hyrjet që bëhen në ndërmarrje nga transaksionet fizike (Për shembull: mallrat që hyjnë në ndërmarrje. në transaksionet fizikë (Për shembull: mallrat eshitura që dalin). Për të paraqitur një llogari përdoret simboli në formë T-je: Llogari “Banka” 512 Debi Kredi Në Debi (majtas) regjistrohen: .Kreditë .Pagesat që bën ndërmarrja. nga transaksionet monetare (Për shembull: paratë që paguan për blerjet e bëra). nga transaksione financiare.Borxhet që i kanë ndërmarrjes. furnitorët.Si rrjedhim. Këtody pjesë quhen Debi(majtas) dheKredi(djathtas). . punëtorët. që interpretohen edhe si borxhe që i kanë ndërmarrjes pronarët (ortakët/aksionerët) Në Kredi (djathtas) regjistrohen: . të blera apo të prodhuara). çdo llogari ndahet në dy pjesë ku regjistrohen lëvizjet që e prekin atë.Akëtimet që bën ndërmarrja nga transaksionet monetare (Për shembull: paratë që hyjnë në ndërmarrje nga arkëtimet e shitjeve). ortakët..Daljet që bëhen nga ndërmarrja. shembull klientët për faturat e palikuiduara) . që kanë marrëdhënie ekonomike me ndërmarrjen.para.. . .Shpenzimet që kryen ndërmarrja. të tretët Të tretët: quhen klientët.

Llogari të Likuiditetit Llogari të likuiditetit quhen llogaritë e parave dhe vlerave të ngjashme me to. një i tretë (klient) quhet debitor në qoftë se llogaria e tij është me tepricë debitore. duke zbritur nga debiti total i llogarisë (pra nga totali i vleftave të regjistruara në debi) kreditin total të po asaj llogarie (totalin e vleftave të regjistruara në kredi): Kjo diferencë quhet Teprica e llogarisë Kur debiti > krediti. llogaria quhet kreditore. iv. llogaria quhet debitore dhe kur krediti > debiti.Nisur nga ky përcaktim. ndërsa një i tretë (furnitor) quhet kreditor në qoftë se llogaria e tijështë me tepricë kreditore.Le t’i përmbledhin këto në një tabelë: Regjistrimi në Llogari L lo j i i tr a nsa k si o n it D eb i(Majtas)Kredi(Djathtas) Transaksion fiz i k ( r e a l ) H y r j e t D a l j e t T r a n s a k s i o n m o n e t a r A r k ë t i m e t P a g e s a t Transaksion fi n a n c i a r B o r x h e t K r e d i t ë T r a n s a k s i o n r e z u l t a t i S h p e n z i m e t T ë a r d h u r a t Është e thjeshtë të vizualizosh në çdo çast gjendjen neto të çdo llogarie.Të ardhurat e realizuara . që interpretohen edhe si detyrim që ndërmarrja i ka pronarëve (pra si kredi e pronarëve). dmth llogaritë e arkës së ndërmarrjes dhe llogaritë bankare . nga transaksionet finaciare (Për shembull borxhi që i ka ndërmarrja furnitorit për faturën që nuk i ka likuiduar).që ka marrë ndërmarrja nga të tretë.

Përmbledhasi. blerja e veturës shkruhet :o llogaria e makinave debitohet me 10'000 €o llogaria e parave kreditohet me 10'000 € Në qoftë se ndërmarrja e blen veturën nga një furnitor por nuk paguan menjëherë. Në kuptimin ekonomik. pra të zvogëlojë pasurin financiare të saj. Kontabiliteti mbështetet mbi faktin që çdo transaksion midis ndërmarrjes dhe një partneri të saj përbëhet nga dy lëvizje të njëvlefshme me sens të kundërt. sepse nuk ka detyrimisht përputhje midis arkëtimeve dhe të ardhurave. Këto nuk duhet të ngatërohen me të ardhurat. Regjistrimi me Parti Dyfishe Mbajtja e kontabilitetit me parti dyfishe është një teknikë që mbështetet mbi parimin elementar: “asgjë nuk krijohet.të saj. gjë që paraqitet në Kredit. ajo duhet ta paguajë veturën. Shembull i blerjes së një veture: ndërmarrja blen një veturë 10’000 €. gjithçka transformohet”. por . Pagesa (paratë që japim) regjistrohen në kredi të llogarive të likuiditetit.Për shembull: shitja e një produkti përbëhet nga një dalje fizike (livrimi i produktit) dhe nganjë hyrje monetare (vlefta e paguar nga klienti) me të njëjtën vleftë sa ajo e shitjes. Arkëtimet : Paratë që marrim në arkë apo bankë. ky parim shprehet nga dy rregullat :a)çdo vlerë që qarkullon në ndërmarrje vetëm zhvendoset. pra rrit pasurinë sepse i shtohet një veturë.Në llogaritë e likuiditetit veprimet regjistrohen si më poshtë: Arkëtimet(paratë që marrim) regjistrohen në debi të llogarive të likuiditetit. Llogaritë bankare : Llogaritë (kontot) që ndërmarrja ka në banka. asgjë nuk humbet.b) pasurimi i ndërmarrjes vjen nga aftësia e saj për ta përftuar këtë pasurim nga të tjerët (të tretët). pra kjo ngjarje paraqitet si Debit. Si kundër parti. v. si dhe letrat me vlerë që mund të shndërrohen menjëherë në para.

Me anën e këtyre burrimeve. Ky quhet parimi i kontabilitetit me parti dyfishe: çdo lëvizje midis ndërmarrjes dhe njërit prej partnerëve të saj regjistrohet në llogaritë e ndërmarrjes me anën e një regjistrimi të dyfishtë. ajo regjistron :o llogaria e furnitorit debitohet me 10'000 €o llogaria e parave kreditohet me 10'000 €dhe veprimi i blerjes së veturës është përfunduar.Le t’i analizojmë këto veprime: i. tjetri në kreditin e një llogarie tjetër. regjistrimi kryhet në dy kohë: ajo e regjistron veturën në Debit. rezultati i veprimit në bilanc do të kontabilizohet si borxh (në Kredit) ndaj pronarit ose aksionerit. Ortakët derdhin 100000 lekë në bankë për IMB: Banka100000 100000Kapitali . çdo të ardhure apo shpenzimi I korrespondon një mjet për ta realizuar atë. Për të evidentuar këtë lidhje mes tyre. Në këtë kontekst. Pra.iii. ndërmarrja “IMB” blen një makineri me çmim 150000lekë. me të njëjtën vleftë. Për të plotësuar nevojat.Ata vendosin të derdhin në bankë si kapital fillestar 100000 lekë. por konstaton se i ka një borxh furnitorit :o llogaria e makinave debitohet me 10'000 €o llogaria e furnitorit kreditohet me 10'000 €Kur ndërmarrja bën pagesën. këto dy llogari quhen kundërpartitë njëra-tjetrës.Kjo teknikë krijon mundësinë.Barazimi i debiteve me kreditet është gjithashtu një mjet kontrolli i saktësisë së kontabilizimeve. i. nëse krijohet një shtesë pasurie (përshembull : nga shitja e një shërbimi).ii. njëri në debitin e një llogarie. SHEMBULL ZBATIMI Katër ortakë vendosin të krijojnë shoqërinë “IMB”.pa snjë farë kohe. 5. të garantohet barazia e pasurisë dhe e të mirave (atë qëzotëron ndërmarrja e që është në Debit) me detyrimet (huatë e marra nga ndërmarrja e që regjistrohen në Kredit). marrin një hua prej 250000 lekë për 10 vjet.

që reflekton livrimin e makinerisë.Kjo shumë regjistrohet në llogarinë “bankë” të ndërmarrjes. në këtë rast do të ketë regjistrim të dy veprimeve (transaksioneve).në aktivin e bilancit (si kundërparti): kjo shumë shënohet në debi të llogarisë“bankë”. Ortakët marrin 250000 lekë hua nga banka 250000Hua250000Banka Ky veprim.në pasivin e bilancit: kontabilizohet burimi prej 250000 lekë në llogarinë “hua”. për ndërmarrjen pasqyrohet duke regjistruar një burim (hua) prej 250000 Lekë në bilanc.. ku disponohet. si dhe regjistrimi në bilanc(inventar) i makinerisë.. në kredi.në pasivin e bilancit: kontabilizohet (regjistrohet) shuma prej 100000 lekë në llogarinë “kapital”.Nëse pagesa bëhet e menjëhershme(“cash”) kontabilizimi mund të bëhet sipas skemës:Kur blerja e makinerisë bëhet me pagesë të vonuar (pas një farë kohe). që u përgjigjen dy momenteve (dhedy dokumenteve) të ndryshme:Veprimi i parë: që i përgjigjet livrimit të makinerisë nga furnitori. Sjellin 100000 lekëIMBOrtakë ii. Blerja e makinerisë IMB Pagesa 150000LekëFurnitorIMBLivrimi i makinerisë FURNITORE Ky veprim për ndërmarrjen do të thotë: kontabilizimi i një shpenzimi prej 150000 lekë në bilancin e saj.Veprimi i dytë: ndërmarrja i paguan borxhin furnitorit.. në këtë moment shfaqet një borxh i ndërmarrjes ndaj furnitorit.. që pasqyron pagesën që i bën furnitorit.Për ndërmarrjen. në anën kredi. .në aktivin e bilancit: shuma vendoset në debi të llogarisë “bankë” Skematikisht këto regjistrime paraqiten: iii. kjo pasqyrohet duke regjistruar një burim prej 100000 lekë në bilanc. Kjo shumë do të figurojë në llogarinë “bankë” të ndërmarrjes.

që kontabilizon pagesën e ndërmarrjes. në vleftën e barabartë me atë të blerjes së makinerisë.Përfundimisht. bilanci i ndërmarrjes “IMB” pas këtyre tri veprimeve paraqitet si vijon: A k t i v i M a k i n e r i 1 5 0 0 0 0 B a n k ë 2 0 0 0 0 0 . ndërsa b) pagesa në dokumentin e pagesës. duke shlyer kështu borxhin. që kontabilizon makinerinë që i jep furnitori dhe borxhin që i ka ndërmarrja furnitorit.Kontabilizimi i veprimit të parë Cash”: lexohet “kesh” = pagesë “me para në dorë” (nënkupton pagesat e menjëhershme) Dokumenteve : Në këtë rast justifikimi i dy veprimeve bazohet në dy dokumente të ndryshme: a) Blerja(livrimi i makinerisë) bazohet në faturën e blerjes. Makineria150000Banka150000IMBFurnitorLivrimi i makinerisë Ky veprim për ndërmarrjen do të thotë regjistrim i një shpenzimi prej 150000 lekë në bilancin e saj. IMBFurnitorpagesa e makinerisë Ky kontabilizim i dyfishtë të çon në fund të fundit në të njëtin rezultat me atë të blerjes“cash” të makinerisë. 150000MakineriaFurnitori150000150000Bankë150000Fu rnitor Kontabilizimi i veprimit të dytë Veprimi i dytë regjistrohet kur ndërmarrja i kryen pagesën furnitorit.Ky veprim për ndërmarrjen do të thotë regjistrim i një shlyerje huaje (pakësim burimi) prej150000 lekë në bilancin e saj.

përveç përjashtimeve të vlefshme. mbi një dokument justifikues. Regj i st r i mi duhet t ë mbësht et et mbi nj ë pr ov ë Në bazë të këtij parimi. plani kontabël kërkon që çdo regjistrim të mbështetet. Për të bërë regjistrimet. një ndërmarrje duhet të regjistrojë të gjitha transaksionet.Për të garantuar që ndërmarrja të mos regjistrojë asnjë transaksion jo real.Natyra e dokumenteve . me datë dhe vlerë. kërkohet që: Regjistrimi i një transaksioni të mbështetet mbi ekzistencën e një prove të kryerjes së tij. janë përcaktuar disa parime themelore që duhen respektuar. që prekin gjendjen e pasurisë së saj. PARIMET E REGJISTRIMIT TË TRANSAKSIONEVE Në parim.T 3 P K 1 H 2 T 3 o 5 a a 0 u 5 o 5 t a l A k 0 0 0 0 s i v i p i t a l 0 0 0 0 a 0 0 0 0 t a l P a s 0 0 0 0 t i v i v Veprimi 2Furnitor150000150000Veprimi 1150000Bankë150000Makineri 6. që do të deformonte pasqyrimin e gjendjes së saj pasurore. të brendshme dhe të jashtme.Këto dokumente justifikuese duhet të ruhen për një periudhë të paktën 10vjeçare.Transaksionet duhet të jenë regjistruar në trajtë kronologjike. Respektimi i këtyre parimeve garanton paraqitjen sa më reale të gjendjes pasurore të ndërmarrjes.

..justifikuese është dyllojesh:a)dokumenti mund të pasqyrojë një veprim të vetëm.)b)dokumenti mund të ketë origjinë krejt të brendshme dhe të grupojë një bashkësi veprimesh: këto quhen dokumente përmbledhëse që kanë të bëjnë me ditaret ndihmëse. Parimet kryesore dhe karakteristikat e informacionit kontabël Parimet e regjistrimit të transaksioneve dhe të paraqitjes së pasqyrave financiare në mënyrë të plotë përshkruhen në “Standardet Kombëtare të Kontabilitetit“.Parimi i konstatimit të të drejtave dhe detyrimeve: sipas të cilit efektet e transaksioneve njihen kur ato ndodhin (dhe jo kur paguhen). mandat pagesë. Tipi i dokumentit varet nga tipi i transaksionit që regjistrohet (faturë që vjen nga një furnitor ose që iadresohet një klienti.. . si dhe ato që do të sjellin arkëtime në të ardhmen.. Domethëne ndërmarrja duhet të informojë e pasqyrojë jo vetëm veprimet e kryera me arkëtime e pagesa por edhe detyrimet për t’u paguar në të ardhmen. kreditorëve.librin e madh dhe librin e inventarit. punonjësve.Parimi i vijimësisë: sipas të cilit veprimtaria ekonomike e ndërmarrjes duhet të ketë vijimësi dhe ndërmarrja nuk ka në plan ose nuk .. Sikurse dokumentet justfikuese. edhe këto dokumente kontabël duhet të mbahen të paktën 10 vjet.Parimi i njësisë ekonomike raportuese: sipas të cilit ndërmarrja mban llogari tëveçanta të aktiveve. .klientëve të saj dhe personave të tjerë.. detyrimeve dhe veprimeve ekonomike të veta nga ato të aktiveve..detyrimeve dhe veprimeve ekonomike të aksionerëve. .Ligji për kontabilitetin kërkon që çdo ndërmarrje të mbajë detyrimisht një libër ditar.. Kërkohet gjithashtu që libri ditar të mos përmbajë asnjë boshllëk. Në vijim po përmëndim shkurt disa prej tyre: .

merret në konsideratë përmbajtjae tyre ekonomike mbi formëm ligjore. performancën financiare dhe fluksin e parasë së ndërmarrjes..Parimi i kompensimit: sipas të cilit aktivet dhe detyrimet si dhe të ardhurat e shpenzimet nuk kompensohen me njëra-tjetrën..... . e njëjta paraqitje dhe të njëjtat formate të pasqyrave financiare. ajo duhet t’a reflektojë këtë fakt. . Nëse jo. me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë kërkohet ose lejohet..paanshmëria .. ..... kërkon që informacioni të jetë i besueshëm.... punonjësit... kërkon që të përdoret e njëjta politikë kontabël..Besueshmëria... kërkon që pasqyrat financiare të paraqesin të gjithë informacionin material që ndikon në gjendjen financiare.dhe për krahasimin me ndërmarrje të tjera.... ato raportohen më vete. Informacioni në këto pasqyra konsiderohet material nëse mungesa ose pasaktësia në prezantimin e tij do të ndikonte në vendimet ekonomike të përdoruesve të pasqyrave financiare..Parimi i kuptueshmërisë.nuk përmban gabime materiale si dhe .Rëndësia dhe materialiteti. është një prezantim besnik i asaj që ky informacion përpiqet ose pritet në mënyrë të arsyeshme të prezantojë..për një krahasim objektiv te treguesve të performancës financiare të ndërmarrjes në vite... partnerët në biznes. për të informuar një grup të gjerë përdoruesish (aksionerët dhe kreditorët... kërkon që informacioni në pasqyrat financiare duhet të paraqitet në mënyrë të tillë që të jetë informues dhe pa ekuivok.Parimi i qëndrueshmërisë dhe krahasueshmërisë... .do ta ketë të nevojshme të ndërpresë aktivitetin e saj . ... atëherë.... institucionet shtetërore .) . parimi i maturisë që të shmanget mbivlerësimi i aktiveve dhe i të ardhurave ose nënvlerësimi i detyrimevedhe shpenzimeve .

HYRJE Kontabiliteti përfshin: Kontabilitetin e Përgjithshëm (quhet dhe Kontabiliteti Financiar)dhe Kontabilitetin Analitik (quhet dhe Kontabiliteti Manaxherial ose Kontabiliteti i Kosto-Drejtimit).Ne.Kontabiliteti i Përgjithshëm pasqyron marrëdhëniet me një numër të madh aktorësh brenda dhe jashtë ndërmarrjes. ORGANIZIMI I PKP 1.Të dhënat e Kontabilitetit Analitik shfrytëzohen nga drejtuesit e kompanisë. . Ai shërben si bazë dhe për Kontabilitetin Analitik. Organizimi itij varet nga specfikat e ndërmarrjes dhe përparësitë e saj.fillimisht.Organizimi I planit kontabël të përgjithshëm II. do të ndalemi në Kontabilitetin e Përgjithshëm.

duke propozuar një klasifikim të transaksioneve. Klasat Kryesore të PKP Në Planin Kontabël të Përgjithshëm (PKP) dallohen shtatë klasa me numrat 1. për të thjeshtuar leximin dhe analizën e dokumenteve kontabël. është i domosdoshëm një standardizim i metodave kontabël. që përfaqëson “Banka dhe institucione të tjera financiare”. 5.tregon që llogaria është e klasës 5 “Mjete monetare dhe të ngjashme”. shifra e dytë tregon një ndarje të klasës. 3. 2. ORGANIZIMI I PLANIT TË LLOGARIVE Në Kontabilitetin e Përgjithshëm.51 2 . në sajë të metodave që përdor për regjistrimin e veprimeve që prekin ndërmarrjen.Plani Kontabël i Përgjithshëm (PKP) e mundëson këtë standardizim. që tregon një lëvizje (hyre ose dalje) në llogarinë bankare të ndërmarrjes.do të pasqyrohet me një regjistrim në llogarinë me numër 512.tregon që llogaria është e nëngrupit 2 të grupit 1 të klasës 5. nëngrupin. që duhet të regjistrohen nga shërbimi kontabël i ndërmarrjes. .jep një pasqyrim të saktë të gjendjes së ndërmarrjes në një moment të dhënë.33 2. që emërtohet“Vlera monetare në bankë”. 5 . Shembull për llogarinë “Banka” Një veprim.PKP.6 dhe 7.Në përgjithësi: shifra e parë tregon klasën e llogarisë. grupin. e kështu mund të vazhdohet më tej.5 1 . ku pesë klasat e para janë për llogaritë e bilancit dhe dy të fundit për llogaritëe rezultatit të administrimit. 4.tregon që llogaria është e grupit 1 të klasës 5. ii. i. shifra e tretë tregon ndarjen e grupit.Le ta ilustrojmë kuptimin e shifrave të llogarisë me një shembull.Le t’i shqyrtojme klasat e llogarive më në detaje.

Rezervat e fonde të tjera të vetat. për të cilin raportohet. Një ndërmarrje. o Provizionet :për rreziqe dhe detyrime të parashikuara me ligj. Në kontabilitet me “Aktive Afatgjata”(AA)16 Kuptohet bashkësia e mjeteve që do t’i shërbejnë për një kohë më shumë se një vit ndërmarrjes.15 Provizionet : Shuma të parashikuara për rreziqe e shpenzime. ka nevojë për kapitale për të ushtruar veprimtarinë e saj. quhen . Klasa 1: Kapitali.Këto burime fillestare merren ose nga ortakët (kapitalet e veta) ose nga partnerët e jashtëm të ndërmarrjes (hua nga bankat dhe detyrime të ngjashme). Klasa 2: Llogaritë e Aktiveve Afatgjata Kapitalet i shërbejnë ndërmarrjes për të përftuar mjete afatgjata që shërbejnë përtë ushtruar veprimtarinë e saj.14 Hua afatgjata quhen ato me afat shlyerje mbi një vit.16 Aktive Afatgjata (AA): Ky është emërtimi i përdorur në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) përaktivet që janë quajtur më parë Aktive të Qëndrueshme (AQ) . LLOGARITË E BILANCIT i.Huatë afatgjata dhe të ngjashme me to.Klasa 1 përmban bashkësinë e burimeve të quajtura “afatgjata“ (ose “të përhershme”)të ndërmarrjes: o Burime të brendshme: Kapitali themeltar (aksionar). kur krijohet. rezervat. Koncepti i tyre do të sqarohet më poshtë. o Burime të jashtme: Subvencionet për investime. ii.13 Rezultat i ushtrimit – quhet shkurt rezultati i vitit të ushtrimit të aktivitetit.Rezultati i ushtrimit.34 3.

mbajtja e të cilave është afatgjatë. o Amortizimi dhe zhvlerësimi i aktiveve afatgjata: aktivet afatgjata. janë objekt i një trajtimi specifik që i lejon ndërmarrjes të pasqyrojë amortizimet. 35 Aktivet Afatgjata(AA)mund të jenë të llojeve të ndryshëm: o AA Jomateriale emri i mirë (vendndodhja.edhe “aktive të paluajtshme”(AsseteImobilare) ose Aktive Fikse (Fixed Assets). o AA në Proces përbëhen nga aktive afatgjata materiale ose jomateriale..… o AA Materiale troje. si këto. liçensa. Meqenëse këto elemente nuk përdoren të gjitha në të njëjtinçast. Aktivet Afatgjata Jomateriale (AAJ): janë quajtur “Aktive të Qëndrueshme të Patrupëzuara” (AQP) Aktivet Afatgjata Materiale (AAM): janë quajtur “Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara”(AQT) Stokohen . këta duhet të stokohen nga ndërmarrja.. në tërësi. makineri. …)konçensione.…. instalime teknike. pajisje mobilimi.. Klasa 3: Inventarët Ndërmarrja duhet të blejë lëndë të para dhe të ndërmjetme që ajo do t’i transformojë gjatë procesit të prodhimit. automjete. parapagime e pagesa pjesore të bëra. si këto që ndikojnë). huadhënie afatgjatëetj. të drejta të ngjashme.. projekte. iii. që janë në proces ndërtimi apo krijimi. ndërtesa. pjesë ndërrimi.Dallojmë ndër to stoqet: o Materiale lëndë e parë. patenta.shpenzime të zhvillimit (studime.. emri i mirë etj. material ndihmës. o AA Financiare përbëhen kryesisht nga aksionet që ka ndërmarrja për ndërmarrjet e kontrolluaraapo të lidhura me të.

. ndaj regjistrohet në aktivine bilancit.: dmth të magazinohen apo depozitohen në magazina ose sheshe. inventar i imët. iv.Në përgjithësi dallohen llogaritë: o Detyrime tregtare (furnitorë): përdoret për detyrimet ndaj furnitorëve. ai i akordon ndërmarrjes një afat pagese. Kur ndërmarrja nuk i kërkon klientit ta paguajë menjëherë.….Personeli dhe llogaritë përkatëse. o Kolektive . të pa mbërritura ose tek të tretët. o Produkte të gatshme. tatime) dhe kolektivitetet lokale. o Të drejta tregtare (klientë) :përdoret për detyrimet që na kanë klientet. gjysmë të gatshme e nënprodukte.as dhënie hua afagjatë (llogari të klasës 2). Ky afatpagese konsiderohet si një hua që i jepet klientit. punime e shërbime në proces.Shteti (taksa.Grupe dhe ortakë. o Prodhimi në proces prodhimi.Sigurimet shoqërore dhe organizma shoqërore. Ky afat pagese konsiderohet si një borxh i kontraktuar me këtë furnitor dhe kontabilizohet në pasivin e bilancit. as marrje hua afatgjatë (llogari të klasës 1). o Zhvlerësimi i inventarëve. Klasa 4: Llogaritë me të tretët Këto llogari përfaqësojnë bashkësinë e angazhimeve financiare të kontraktuara ose tëakorduara nga ndërmarrja dhe që nuk janë. Kur furnitori nuk kërkon që pagesa të bëhet menjëherë. o Objekte inventari ambalazh qarkullues. por i akordon atij një afat pagese. o Mallra gjendje.

v. qoftë të arkës (llogariaarkë).Në formë përmbledhëse pozicioni i këtyre klasave. Klasa 5: Mjete monetare dhe të ngjashme Disa nga veprimet e ndërmarrjes prekin pasuritë monetare të saj. vi. Llogaritë financiare paraqesin sasinë e mjeteve monetare (parave) që zotëron ndërmarrja dhe mjete të ngjashme me to.etj. qoftë të bankës (llogari bankare). pulla tatimore e postare). Pozicioni i llogarive në Bilanc Këto pesë klasa përbëjnë llogaritë e bilancit.që mundëson vlerësimim e efektit të transaksioneve të ndryshme. që kontabilizohen në llogaritë e klasave nga 1 në 5.o Debitorë e kreditorë të ndryshëm: përdoret për qeratë financiare. grante. oArka dhe vlera të tjera të afërta me to (bileta. provizione. oHua. grupeve apo llogarive në bilanc paraqitet si vijon: Përdorimet (Aktivi) Klasa 2: . Bilanci është pra një dokument përmbledhës. të blera nga ndërmarrja për të nxjerë fitime.Ndër grupet e llogarive dallojmë: oLetra me vlerë afatshkurtra të pjesëmarrjes dhe të huave. huamarrje afatshkurtër. derivativët e instrumentet financiare afatshkurtra. oBanka dhe institute financiare të ngjajshme.

financiare në proces) Klasa 3: Stoku i mallrave.materialeve etj. . Klasa 5: Depozita në bankë ose në arkë Burimet (Pasivi) Klasa 1: Burimetëbrendshme(Kapitali etj)Burimetëjashtme(Hua etj afatgjata) .Aktiveafatgjata(jomateriale. materiale.

LLOGARITË E SHPENZIMEVE Në shumicën e veprimeve që kryen ndërmarrja. i.) Klasa 5: Hua etj. afatshkurtra 4. . më saktësisht në debi të këtyre llogarive.Llogaritë e shpenzimeve klasifikohen në: a Shpenzimet e Shfrytëzimit (llogaritë 60 ÷ 65) o Shpenzime për blerjet (Llogaritë 60) janë shpenzimet për blerjen e lëndëve të para. Shpenzimet regjistrohen në klasën 6. rritjet e shpenzimeve regjistrohen në debi të llogarive të klasës 6. mallrave dhe furnizimeve që dotë konsumohen nga ndërmarrja gjatë procesit të prodhimit. ato sjellin zvogëlim të pasurisësë saj. ajo konstaton shpenzime ose të ardhura.Klasa 4: Të drejta tregtare (klientë etj. domethënë në varësi të natyrës së transaksionit që i ka gjeneruar. Shpërndarja e Shpenzimeve Shpenzimet janë veprime që e varfërojnë ndërmarrjen.Plani kontabël i përgjithshëm i klasifikon shpenzimet dhe të ardhurat në varësi nga natyra e tyre.Shpenzimet dhe të ardhurat (llogaritë e klasave 6 dhe 7) përmbajnë bashkësinë e veprimeve që prekin gjendjen e ndërmarrjes duke e varfëruar atë (llogaritë e shpenzimeve) ose duke e pasuruar atë (llogaritë e të ardhurave). e thënë ndryshe.

o Shpenzime për punime e shërbime nga të tretë (Llogaritë 61 dhe 62) janë shpenzime për shërbime e punime të nevojshme për ndërmarrjen. si dhe humbjete tjera nga shitblerja e letrave me vlerë.m. përjashto personelin e ndërmarrjes. amortizime dhe provizione. (Shembull: shpenzime për pritje. Meqenëse këto shpenzime kontabilizohen në . c Shpenzimet e Jashtëzakonshme (llogaritë 67) Përmbajnë veprime.sh: ndëshkime në rastin e një procesi gjyqësor. d.) d Shpenzimet e llogaritura (llogaritë 68) Përfaqësojnë shpenzime të llogaritura nga vetë ndërmarrja.) o Shpenzime për pushtetin publik (Llogaritë 63) grupojnë shpenzimet për pushtetin publik.. Këtu përfshihen edhe humbjet nga shkëmbimet valutore.. për pagat. o Shpenzime për personelin (Llogaritë 64) grupojnë shpenzimet për personelin.). gjoba e dëmshpërblime. transportit. riparime etj. . që kryhen nga të tretët.. për zhvlerësime. reklamave.th. . (Shembull: pagesa e qirave. sigurimet shoqërore e shëndetësore dhe të tjera. subvencione të dhëna). tatimet dhe taksat e paguara nga ndërmarrja.. energjisë. që nuk janë të përsëritshme me kalimin e kohës dhe që janë të pavarura nga veprimet e menaxhimit të përditshëm të ndërmarrjes.fatkeqësi të ndryshme natyrore. si kundërparti të shërbimeve të sektorit publik(financimi irrjetit rrugor etj. që sjellin varfërimin e ndërmarrjes por. kryesisht.. o Shpenzime të tjera shfrytëzimi (Llogaritë 65) grupojnë shpenzimet e tjera të shfrytëzimit që nuk i takojnë asnjërës prej llogarive të lartpërmendura. b Shpenzimet Financiare (llogaritë 66) Përmbajnë shpenzimet për pagesën e interesave mbi huatë që ndërmarrjaka kontraktuar tek ente të ndryshme kredie. (P. telekomunikacionit. për të financuar investimet e saj materiale.

Këto të ardhura regjistrohen në kreditin e këryre llogarive. pra që sjellin rritjen e likuiditeteve të saj. i. e produkteve. që regjistrohen në klasën 7. a Të ardhurat e shfrytëzimit (llogaritë 70 ÷ 75) o Të ardhura nga shitjet (Llogaritë 70) grupojnë të ardhurat që i vijnë ndërmarrjes nga shitja e mallrave. Shuma e llogarive 70. LLOGARITË E TË ARDHURAVE Si llogaritë e shpenzimeve. domethënë në varësi të natyrës së transaksionit që i ka krijuar. Totali i llogarive të klasës 70 përcakton shifrën e afarizmit të realizuar nga ndërmarrja gjatë vitit ushtrimor (Llogaritë 71) o Prodhimi i aktiveve afatgjata për vete (Llogaritë 72) është pjesa e prodhimit të aktiveve afatgjata (materiale ose jomateriale) të realizuara nga ndërmarrja që mbahet për nevojat e veta. o Provizione shuma që parashikojnë shpenzime eventuale për ngjarjeve të ndryshme. 71 dhe 72 përbën të ardhurat e funksionimit të ndërmarrjes(që ndryshon pra nga shifra e afarizmit). Këtu nuk përfshihen aktivet afatgjata financiare (AAF). 5. edhe të ardhurat e ndërmarrjes klasifikohen sipas natyrës së tyre. o Subvencione (Llogaria 73) . pasqyrojnë veprime që sjellin pasurimin e ndërmarrjes.një llogari të klasës 6.e punimeve ose e shërbimeve.Dallohen përgjithësisht: o Shpenzime amortizimi janë shpenzimet që lidhen me amortizimin e elementeve të aktivit. Klasifikimi i të ardhurave Të ardhurat. ato do të influencojnë në llogarinë rezultat të ndërmarrjes.

ato përllogariten nga vetë ndërmarrja. Në to futen edhe të ardhurat e realizuara nga pakësimi i një elementi të aktivit të bilancit. si të ardhura. marka që merr ndërmarrja nga të tjerët. . Shembull: subvencionet e disa sektorëve nga shteti. Shembull: të ardhurat nga shitja e një aktivi afatgjatë. por që vijnë nga politika e saj financiare ose: nga që ajo kapjesë në një ndërmarrje tjetër. liçensa. që nuk supozohet të ripërsëriten në kohë dhe që janë të pavarura nga veprimet e menaxhimit të zakonshëm të ndërmarrjes. për të prodhuar apo subvencionuar çmimin. nga që ajo i ka dhënë hua një ndërmarrjeje tjetër. b Të ardhura financiare (llogaritë 76) Ndërmarrja mund të realizojë disa të ardhura që nuk janë rrjedhojë e veprimtarisësë saj të përditshme. d Të ardhura të llogaritura (llogaritë 78) Sikurse dhe për shpenzimet e llogaritura. të ardhurat për patenta. duhet të kontabilizohen në një llogari të klasës 7. këto të ardhura nuk vijnë nga një veprim I ndërmarrjes me ndonjë partner të jashtëm.nga përfitimet që ajo realizon nga veprimet e këmbimit të monedhave. kundrejt dhënies së të drejtës për t’i përdorur ato.Ato vijnë shpesh nga të ardhura të realizuara nga rikuperime për dëmtimet e fatkeqësitë. ndryshime të strategjisë e të tjera.përmban grande ose subvencione të shfrytëzimit. o Të ardhura të tjera të shfrytëzimit (Llogaritë 75) Grupojnë të ardhura të menaxhimit të përditshëm që nuk i përkasin asnjërit prej rasteve të lartpërmendur. c Të ardhura të jashtëzakonshme (llogaritë 77) Përfshijnë të ardhura nga veprime. që mund të përftojë ndërmarrja nga pushteti publik apo kolektivitete lokale si ndihmë. Për shembull rimarrjet mbi provizionet kur realizohen shpenzimet e ngjarjeve që ishin provizionuar si të mundshme.Bëhet fjalë për ato veprime vlerësuese që kanë një ndikim pozitiv në llogarinë e rezultatit të ndërmarrjes dhe që.

shpesh.ii.dhe kur rezultati është negativ. … . si: libri i shitjes. thuhet se ndërmarrja është me fitim. Në veçanti. data.përshkrimi. veprim pas veprimi dhe nga dita në ditë. Që të gjenden lehtë ato. pëftohet duke zbritur nga të ardhurat shpenzimet. por jo në sistemin e mirëfilltë kontabël. çdo regjistrimnë ditar duhet të përmbajë: oVleftën me të cilën ai ndikon në llogaritë përkatëse. Ai përbëhet nga një bashkësi fletësh me format të caktuar. libri i blerjes. thuhet se ndërmarrja është me humbje. oLlogaritë dhe përshkrimin . Në të regjistrohet gjithçka që prek pasurinë e ndërmarrjes. në disa etapa. Kur rezultati është pozitiv. Në to shënohen kryesisht të dhënat identifikuese të dokumentit (Numri. pasi shërbejnë thjesht për t’i gjetur dokumentet.Këta libra bëjnë pjesë në sistemin e administrimit të dokumentacionit. ORGANIZIMI I SISTEMIT KONTABËL Transaksionet ekonomike regjistrohen nga kontabiliteti sipas parimeve të sistemit të organizimit kontabël. përmbajtjen. 6. Përcaktimi i Rezultatit Rezultati i një ndërmarrjeje për një periudhë të dhënë. a Mënyrat e regjistrimit të veprimeve në Ditar Një transaksion regjistrohet në Ditar duke shënuar: origjinën. ii. regjistrohen në disa libra ndërmjetës sipas natyrës së tyre. libri iarkës. të lidhura dhe të numërtuara.…) por jo llogaritë. vlefta. Dokumentet Dokumentet. sipas skemës në vijim: i. me të cilët justifikohen transaksionet. duhet të ruhen e të paraqiten sa herë kërkohen për një periudhë dhjetë-vjeçare. Ditari i Kontabilitetit Ditari është regjistri kontabël i etapës së parë. vleftën si dhedokumentet justifikuese mbi të cilat mbështetet regjistrimi. pra të gjitha transaksionet.

b Paraqitja e Ditarit: 26 Ditari i Kontabilitetit Shënim: 1. Për ilustrim.Çdo element që identifikohet quhet “artikull” i ditarit. Ditari i Kontabilitetit mund të mbahet në formate të ndryshme. ShembullZbatimi”. Ky që paraqitet këtu është një format i përshtatur për kontabilitetin e informatizuar te programi“Kontabiliteti Alpha”. firmosen njëra pas tjetrës dhe nga përgjegjësi. … ose dokument justifikues i prodhuar nga të tretë si Faturë Blerje. Eshtë numër rendor i Ditarit që shërben si referencë . si: Faturë Shitje.Mandat Arketimi. oReferencën te dokumenti justifikues i veprimit. Ditari nuk duhet të përmbajë asnjë boshllëk e asnjë modifikim.…26Nr Ref : = Shkurtim i fjalës Numri i Referencës. Dokumenti justifikues : Mund të jetë dokument bazë i prodhuar nga vetë ndërmarrja. të çfarëdo natyre qoftë. në ditar janë regjistruar transaksionet e përshkruara te “5.që sqaron përmbajtjen e veprimit. pasi mbushen.2. Fletë Doganimi.Fletët e ditarit. oDatën e regjistrimit të veprimit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->